ჩვენი საქმიანობა

1. კომპანია „რეალექსპერტი“ A – ტიპის ინსპექტირების ორგანო არის  ქართული ორგანიზაცია აკრედიტებული სსიპ “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრის” მიერ ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით აკრედიტებული შემდეგ სფეროში:

 • ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება;
 • ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების (ფორმა #2-ს) შეფასება/ინსპექტირება;
 • ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების შეფასება/ინსპექტირება;
 • ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა/ინსპექტირება.
 • ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება
 • სამშენებლო ობიექტის პროექტის (შენობის, ნაგებობის, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება.
  მათ შორის               
 •  1.საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა 
   2.კონსტრუქციული ნაწილი
   3.არქიტექტურული ნაწილი
   4. საინჟინრო ქსელები (ელ. მომარაგების სისტემები, სუსტი დენების სისტემები) და მათი  ტექნოლოგიური ნაწილი
   5.საინჟინრო ქსელები (წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალანირება )  და მათი ტექნოლოგიური  ნაწილი
   6. .საინჟინრო ქსელები (ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი

 აკრედიტაცია არის გარანტია იმისა, რომ ჩვენს მიერ გაცემული ინსპექტირების ანგარიშები მისაღები იქნება ნებისმიერი სახელმწიფო ინსტანციისთვის. 

კომპანიის საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებში თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ დამატებითი კონსულტაცია ჩვენი სპეციალისტებისგან.

 
ჩვენი ინსპექტირების ორგანოს საქმიანობა მიმართულია შედეგზე და პასუხობს დამკვეთის (ინვესტორის, დეველოპერის) ინტერესებს მიიღოს უსაფრთხო და ხარისხიანი პროდუქტი.
 
ჩვენი სპეციალისტები სხვადასხვა დარგის მაღალკვალიფიციური ინჟინრები არიან. მათ გააჩნიათ მრავალწლიანი სამუშაო  გამოცდილება ინსპექტირების სფეროში.
 

2.სასაქონლო ექსპერტიზის ანგარიში/დასკვნა მზადდება და გაიცემა  აკრედიტებული შემფასებელთა სერთიფიკაციის ორგანოს მიერ სერთიფიცირებული (ISO/IEC 17024) პროფესიონალი შემფასებლების მიერ, რაც უზრუნველყოფს კონფედენციალურობას, დამოუკიდებლობას,  მიუკერძოებლობას,  და გამორიცხავს შეფასების პროცესში ინტერესთა კონფლიქტს.

 • მოძრავი ქონები შეფასება
 • უძრავი ქონების შეფასება.

  მოძრავი ქობენის შეფასებ

 • საქონლის რაოდენობის განსაზღვრა.
 • სასაქონლო ნომენკლატურული კოდის დადგენა
 • მოძრავი ქონების (საქონლის) საბაზრო (საცალო,საბითუმო) და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა.
 • მოძრავი ქონების საიჯარო ქირის ოდენობის განსაზღვრა.
 • ავტომობილისა და სატვირთო ავტომობილის საბაზრო/სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა.
 • დაზიანებული ავტომობილის აღდგენითი ღირებულების განსაზღვრა.
 • შერეული საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა.
 • სხვა სახის სასაქონლო საშემფასებლო მომსახურების ჩატარება;

     უძრავი ქონების შეფასება

 • უძრავი ქონების (ბინის, კერძო სახლთმფლობელობის, სამრეწველო ფართობის, კომერციული და საოფისე ფართობის, არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის) საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა.
 • შესაფასებელი უძრავი ნივთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოები უძრავი ქონების (სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი) საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა.
 • უძრავ-მოძრავი ქონების საიჯარო ქირის ოდენობის განსაზღვრა
 • გასაუმჯობესებელი ქონება / შესასრულებელი და შესრულებული სამუშაოების შეფასება დაკავშირებული

ა) შენობა-ნაგებობის მშენებლობასთან,

ბ) ინფრასტრუქტურულ მშენებლობასთან,

გ) მიწის ნაკვეთის სხვა დანიშნულებით გამოყენება/ რეკონსტრუქციასთან,

დ)იურიდიული ძალის მქონე გეგმაში ათვისების მიზნით გამოყოფილ მიწის ნაკვეთთან,

ე) იურიდიული ძალის მქონე გეგმაში უფრო კომპაქტურად გამოყენების მიზნით გამოყოფილ მიწის ნაკვეთთან.

 

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა.