სერვისები

ინსპექტირების ორგანო- შპს "რეალექსპერტი"

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში:

 • ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება;
 • ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების (ფორმა #2-ს) შეფასება/ინსპექტირება;
 • ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების შეფასება/ინსპექტირება;
 • ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა/ინსპექტირება.
 • ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება
 • სამშენებლო ობიექტის პროექტის (შენობის, ნაგებობის, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება.
  მათ შორის                 
 • 1.საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა                     
 • 2.კონსტრუქციული ნაწილი                         
  3.არქიტექტურული ნაწილი.   
  4. საინჟინრო ქსელები (ელ. მომარაგების სისტემები, სუსტი დენების სისტემები) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი
  5.საინჟინრო ქსელები (წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალანირება )  და მათი ტექნოლოგიური   ნაწილი
  6. .საინჟინრო ქსელები (ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი

           

სასაქონლო ექსპერტიზა

 • მოძრავი ქონები შეფასება
 • უძრავი ქონების შეფასება                                                                                                                                                                       

  მოძრავი ქობენის შეფასება

 • საქონლის რაოდენობის განსაზღვრა.
 • სასაქონლო ნომენკლატურული კოდის დადგენა
 • მოძრავი ქონების (საქონლის) საბაზრო (საცალო,საბითუმო) და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა.
 • მოძრავი ქონების საიჯარო ქირის ოდენობის განსაზღვრა.
 • ავტომობილისა და სატვირთო ავტომობილის საბაზრო/სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა.
 • დაზიანებული ავტომობილის აღდგენითი ღირებულების განსაზღვრა.
 • შერეული საქონლის სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა.
 • სხვა სახის სასაქონლო საშემფასებლო მომსახურების ჩატარება;

   უძრავი ქონების შეფასება

 • უძრავი ქონების (ბინის, კერძო სახლთმფლობელობის, სამრეწველო ფართობის, კომერციული და საოფისე ფართობის, არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის) საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა.
 • შესაფასებელი უძრავი ნივთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოები უძრავი ქონების (სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი) საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა.
 • უძრავ-მოძრავი ქონების საიჯარო ქირის ოდენობის განსაზღვრა
 • გასაუმჯობესებელი ქონება / შესასრულებელი და შესრულებული სამუშაოების შეფასება დაკავშირებული

ა) შენობა-ნაგებობის მშენებლობასთან,

ბ) ინფრასტრუქტურულ მშენებლობასთან,

გ) მიწის ნაკვეთის სხვა დანიშნულებით გამოყენება/ რეკონსტრუქციასთან,

დ)იურიდიული ძალის მქონე გეგმაში ათვისების მიზნით გამოყოფილ მიწის ნაკვეთთან,

ე) იურიდიული ძალის მქონე გეგმაში უფრო კომპაქტურად გამოყენების მიზნით გამოყოფილ მიწის ნაკვეთთან.

 

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა.

 

სასაქონლო ექსპერტიზა ტარდება სერტიფიკაცირებული შემფასებლების  მიერ – ISO/IEC 17024: 2012/2014 სტანდარტის მოთხოვნათა შესაბამიასად და ეფუძნება „შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებს“ (IVS).