ახალი სფერო- კონსტრუქცია/გეოლოგია/არქიტექტურა

სამშენებლო ობიექტის პროექტის (შენობის, ნაგებობის, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება.

მათ შორის : საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა
                     კონსტრუქციული ნაწილი
                     არქიტექტურული ნაწილი